Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Krisledningsnämnden

Nämnden är det ledande politiska organet om staden drabbas av en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning eller risk för överhängande störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver skyndsamma insatser av staden.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Krisledningsnämndens reglemente
Krisledningsnämndens kallelser och protokoll