Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommittéer/utskott/beredningar m.m. (13 st)

Har redovisas de av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsedda kommittéerna, utskotten och beredningarna. I vissa kommittéer finns fler ledamöter men då de inte är förtroendevalda visas de inte här.

Namn
Finansutskottet
HR-utskottet
Krisledningsutskottet
Styrgruppen för projekt DrottningH
Beredningen för demokrati och service (f.d. Demokratiberedningen)
Beredningen för Livskvalitet
Medaljdelegationen
Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet
Idrottsdelegationen
Vänortskommittén
Historikkommittén
Bevarandeplanskommittén
Tillstånds- och föreningsutskottet