Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Centrala nämnder/styrelser (17 st)

Här visas kommunfullmäktige och de av kommunfullmäktige utsedda nämnder och styrelser i Helsingborgs stad

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Stadsrevisionens revisorsgrupp 1
Stadsrevisionens revisorsgrupp 2
Valnämnden
Krisledningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Kulturnämnden
Fastighetsnämnden